Безплатно публикуване на обяви - неограничен брой!

Продай чрез търг или фиксирана цена. Изборът е твой!

Получавате безплатна реклама в Google, в нашите Facebook и Instagram страници и YouTube канал

След регистрация може да въведете потребителско име от настройките на профила.

След регистрация може да изберете профилна снимка от настройките на профила.


Политика за поверителност на "ДИЪЛВЕМ" ЕООД

Последно обновено: 21.02.2022г.

вписана в Агенция по вписванията, ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206443894

"ДИЪЛВЕМ" ЕООД обработва лични данни на физически лица (субекти на данни) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент, GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на Дружеството за защита на личните данни.

1. Администратор на личните данни и данни за контакт

"ДИЪЛВЕМ" ЕООД (Дружеството) е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент и Закона за защита на личните данни.

"ДИЪЛВЕМ" ЕООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Агенцията по вписвания, ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206443894, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Атанас Томов" № 11, ет.2, ап.6

В "ДИЪЛВЕМ" ЕООД няма специално определено длъжностно лице по защита на данните.

2. Физически лица, чиито лични данни се обработват от Дружеството

Във връзка с предоставяните от услуги, "ДИЪЛВЕМ" ЕООД обработва лични данни относно следните субекти на данни:

 • Физически лица – клиенти, доставчици на услуги, други търговски контрагенти;
 • Посетители в офисите и офиса на Дружеството и други лица, с които Дружеството влиза в контакт във връзка с дейността си;
 • Кандидати за работа и служители/работници.

3. Цели и законови основания за обработване

Дружеството обработва лични данни на физически лица за посочените по-долу цели:

 • За подбор на служители/работници, за изпълнение на трудов договор, планиране и организиране на работния процес, прекратяване на трудовото правоотношение;
 • За да предостави услугите, предлагани от "ДИЪЛВЕМ" ЕООД;
 • За да предоставим достъп до нашия Уебсайт, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от субекта критерии;
 • За да отговорим на запитвания, мнения и препоръки;
 • За да изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши услуги;
 • За установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, факс или по всякакъв друг законосъобразен начин.

Личните данни се обработват от Дружеството при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и българското законодателство:

 • Изпълнение на договори;
 • Изпълнение на законовите задължения на Дружеството в областта на трудовото, счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство или на други законови задължения на Дружеството, както и с цел охраната на обекти на Дружеството, определени от Министерския съвет за стратегически обекти, други нормативни актове, приложими към дейността му;
 • Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено;
 • Легитимни интереси на Дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни, с цел - други законосъобразни цели, като поддръжка и сигурност на нашия Уебсайт и ИТ системите на Дружеството и защита на правните интереси на Дружеството по съдебен и извънсъдебен ред.

4. Получатели на личните данни

Лични данни се предоставят на:

 • Страна по договор, за целите на неговото изпълнение;
 • Данъчни, митнически и други публични органи, в съответствие с приложимото законодателство;
 • Търговски дружества, предоставящи услуги по застраховане, одит, разработка и поддръжка на ИТ системи, в качеството на обработващи или администратори на лични данни.

5. Категории лични данни

Дружеството събира лични данни, например: име, презиме, фамилия, пол, възраст и дата на раждане, семеен статус, гражданство, ЕГН, IP адрес, служебен/личен адрес, служебен/личен телефонен номер, служебен/личен и-мейл адрес, данни за банкова сметка, и други, предимно въз основа на декларации и други, документи (на хартиен или електронен носител, включително и през сайта на Дружеството), които Вие ни предоставяте и/или подписвате, както и при попълване на различните форми, поместени на нашия Уебсайт, включително създаване на първоначална регистрация, абониране за наш бюлетин, поръчка на стоки и услуги, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари. Поради необходимост от комуникация помежду ни, част от данните събираме чрез и-мейл или в телефонен разговор. Друга част от Вашите лични данни, събираме от публични източници (най-често публични регистри), като спазваме условията на източниците за ползване на информацията. Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашия Уебсайт – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате нашия Уебсайт. Личните данни, които събираме, са в минимално количество и са само тези, необходими на Дружеството за постигане на съответната цел (напр. име, адрес), а в случаите, когато нормативен, или административен акт изискват това - и ЕГН/данни лична карта/данни международен паспорт.

Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви

"Бисквитките" представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава нашия Уебсайт. В случай, че имате достъп до нашия Уебсайт в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашия Уебсайт оптимално за Вас и Ви улеснява при използването му.

Деактивиране и изтриване на "бисквитки"

Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на нашия Уебсайт вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на "бисквитките", използвани от нас

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни "бисквитки". Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашия Уебсайт реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на Вашето поведение на ползване (например кликвания върху рекламни банери, посетени страници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

Нашите партньори за проследяване на препращания задават "бисквитки" на компютъра Ви ("бисквитка при препращане"), в случай че сте достигнали нашия Уебсайт чрез реклама на съответния партньор. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността си след 30 дни.

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашия Уебсайт, за да го направим по-достъпен, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструменти за уеб анализ.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични "бисквитки" или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват "бисквитки" за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър. Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на "бисквитки".

Google Analytics

В сайта на Дружеството има вграден Google Analytics, който се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните Ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

6. Периоди на съхранение на личните данни

Сроковете за съхранение на личните данни, събирани и обработвани от Дружеството, са в съответствие с нормите на българското законодателство и вида на личните данни и са определени от "ДИЪЛВЕМ" ЕООД в Регистъра на дейностите.

7. Сигурност на личните данни

Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.

8. Права като субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от Дружеството, има следните права:

 • Право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • Право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Общия регламент;
 • Право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между Дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • Право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие;
 • Право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание;
 • Право на субекта на лични данни да не бъде обект само на автоматизирано вземане на индивидуално решение.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на "ДИЪЛВЕМ" ЕООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни документи. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. Субектите на данни могат да се обръщат по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права съгласно Общия регламент към "ДИЪЛВЕМ" ЕООД

9. Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, интернет страница: https://www.cpdp.bg

10. Общи разпоредби

Предоставената тук информация е актуална към 21.02.2022г. и подлежи на периодична актуализация.

Съгласие

Чрез достъпването на уебсайта, Вие се съгласявате с Политиката за поверителност и съответните Общи условия.© 2024 dealwm.bg Всички права запазени.